中泰对照|泰国政府出台措施 推动泰国迈向第四次工业革命


บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0

泰国投促委出台措施推动泰国迈向产业4.0时代

 

บริบทของโลกอยู่ท่ามกลางความพลิกผันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทอดระยะเวลายาวนาน ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการก็ต้องเร่งปรับตัวรับกระแส Disruption โดยปรับโหมดเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการบริการมีการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อตอบรับผู้บริโภคในยุคดิจิทอล

新冠疫情的长期传播使全球环境不断地变化。制造业和服务业必须加速转型升级以应对产业分化趋势,如制造业可以通过提高产业技术的效率来增强制造业的生产效率和灵活性,更高效地制造产品,转型迈入产业4.0时代。而在服务业中要融入更多创新,以满足数字时代消费者的需求。

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและการบริหารองค์กร (Digital Technology in Production & Enterprise Processes) เป็นต้น

按照为期20年(2017-2036年)的泰国产业4.0发展战略,泰国投资促进委员会(BOI)意识到提升泰国产业水平迈向产业4.0的必要性,出台了投资促进措施,鼓励企业家根据特定标准投资,改造机械设备以升级到产业4.0 ,如自动化与网络技术、数据分析和智能操作以及将企业生产与管理数字化等。

 

มาตรการดังกล่าวแบ่งเป็นกรณีสนับสนุนให้กับกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมจากบีโอไอหรือไม่ โดยจะเพิ่มเป็นมาตรการย่อยด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปีตามสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

上述措施分为两种,第一种是对于原有业务而言,无论是否获得泰国投资促进委员会(BOI)的投资促进资格,只要采取相应措施提高效率,促进达到产业4.0的标准,免征3年企业所得税、用于提升到产业4.0的投资资金100%获得返还,以及免征机器设备进口关税等权益。

 

อีกกรณี เป็นการสนับสนุนให้กับกิจการลงทุนใหม่ โดยเป็นมาตรการที่ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับกิจการในกลุ่ม B (กลุ่มกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

另外一种是对新投资业务的支持措施,是乙类业务(即不享有企业所得税减免优惠)中的业务可以享受的权益,如免征3年企业所得税、用于提升到产业4.0的投资资金(不含土地成本和流动资金)100%获得返还,以及其他权益。

 

ทั้ง 2 กรณีนี้บีโอไอให้การส่งเสริมครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ โดยต้องมีเงินลงทุนมากกว่า 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) หากเป็น SMEs ผ่อนปรนการลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท และต้องเสนอแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

泰国投资促进委员会(BOI)的以上这两个情况促进措施涵盖制造业和服务业两方面的发展,企业的投资金额超1,000,000泰铢(相当于人民币约20万元)(不包括土地和流动资本),如果中小型企业放宽到不少于500,000泰铢(相当于人民币约10万元)的,只需要提交一个由国家科学技术发展局批准的投资计划,并且申请必须在 2022 年的最后一个工作日内,签发之日起 3 年内完成。

อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ใน Industry 4.0 ของประเทศไทยจะมีจำนวนน้อย แต่ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงปี 2562 - กันยายน 2564 คำขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร มีจำนวน 130 โครงการ เงินลงทุนรวม 22,598 ล้านบาท และล่าสุดบริษัท Western Digital ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอก็ได้รับคัดเลือกจาก World Economic Forum ให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้านการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial Revolution) มาใช้ในโรงงาน ซึ่งนับเป็นโรงงานแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการที่พร้อมขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

尽管泰国产业4.0计划中的经营者还少,但是近期泰国制造业使用自动化系统明显增加。2019年至2021年9月,根据泰国投资促进委员会的促进措施在生产机械设备更新换代方面提出了投资促进申请共有130个项目,投资额225.98亿泰铢。最近,获得泰国投资促进委员会投资促进的西部数码公司(Western Digital)被世界经济论坛评为智能工厂,并获得了第四次工业革命技术应用国际奖。这是泰国第一家获得该奖项的企业,反映了企业在未来推动产业发展方面的实力。

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและบริการปรับเปลี่ยนไปสู่ Industry 4.0 เช่น ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตั้งเป้าหมายยกระดับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 แห่งให้สามารถยกระดับเป็น Industry 4.0 ในปี 2567

因此,泰国制定了推动制造业和服务业向产业4.0转型的目标,例如,在东部经济特区(EEC)项目中,设定的目标是到2024年将该地区约10,000家企业升级为产业4.0项目。

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมและบริการของไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 เพิ่มมากขึ้น

为促进产业4.0升级的投资措施是推动泰国制造业和服务业迈向产业4.0的又一个重要机制。

 

译自:泰国投资促进委员会

翻译:李伟婷 张诗敏 

校对:廖金凤 编辑:辛尚洁

2022年12月18日
收藏

来源:雅达通泰语翻译网

首页    投资泰国    中泰对照|泰国政府出台措施 推动泰国迈向第四次工业革命

律师声明:凡是注明“原创”“译自”等字样或没有特别声明来源的文章,均为我司作品,未经书面许可,不得转载!同行请自重!

欢迎留言!把你的想法、建议或疑问在下面说说吧,注册仅需10秒钟。记得收藏或转发给你的朋友哦~

2024-03-03

热门文章列表

关注公众号,及时获得更多资讯